วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

ทุนการศึกษารัฐบาลสาธารณรัฐสโลวัก ระดับปริญญาตรีเขียนโดย วรุณรักษ์ สมหวัง   
วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2012 เวลา 14:01 น.


ด้วย สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่ารัฐบาลสาธารณรัฐสโลวักเสนอให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี             2555/2556       จำนวน 1 ทุน แก่ประเทศไทยเพื่อศึกษาใน 13 สาขาที่กำหนด ได้แก่ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ วิทยาศาสตร์กายภาพ นิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สภาปัตยกรรมและวิศวกรรม วิศกรรมโยธา การผลิตและการสื่อสาร เกษตรกรรมและวนศาสตร์ เป็นต้น รัฐบาลสาธารณรัฐสโลวักจะให้ทุนสนับสนุนค่าเรียน โดยผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศเอง กำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 โดยผู้สนใจต้องดาวน์โหลดใบสมัคร และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.minedu.sk หรือ www.studyin.sk รายละเอียดตามสำเนาที่สถานเอกอักครราชทูตสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทยที่แนบมาพร้อมนี้
     
         กำหนดการสมัครและสอบคัดเลือก
         1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2555 โดยผู้สนใจจะต้องจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน มายังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เพื่อทำการคัดเลือกและเสนอชื่อผู้รับทุนจำนวน 1 คน ไปยังกระทรวงต่างประเทศ
         2. กำหนดวันสอบคัดเลือกวันที่ 25 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรว
งศึกษาธิการ 


ดาวโหลดเอกสารเเนบที่นี่


 http://www.opec.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=7826%3A2012-04-12-07-33-36&catid=4%3A2009-10-02-12-14-15&lang=th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น